BEKIJK DE WENSEN
PER DORP

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

wensen per dorp

Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen hebben aandachtspunten meegegeven voor hun eigen dorp. Hier leest u tot welke wensen dit heeft geleid. Deze wensen maken geen deel uit van de visie, maar kunnen bijvoorbeeld helpen bij nieuwe ideeën en initiatieven.

Alle huishoudens in Neder-Betuwe kregen een persoonlijke ansichtkaart van onze burgemeester. Op deze ansichtkaart kon je invullen waar je trots op bent in onze gemeente. Ook kon je aangeven wat beter kan. Er zijn bijna 900 ansichtkaarten teruggestuurd. Dit betekent dat ruim 10% van de huishoudens een reactie heeft gegeven.

Alle aandachtspunten zijn daarna besproken met de inwoners op interactieve bijeenkomsten in elk dorp. Voor de ondernemers, organisaties en andere partijen zijn daarnaast bijeenkomsten georganiseerd waarop ze meedachten over de dorpen. Dit heeft geleid tot meerdere wensen per dorp. 

ochten

Een stevig hart voor het dorp
De gemeente staat open voor initiatieven in het centrum die het voorzieningenniveau versterken en wil daarvoor ruimte geven. Het dorpshuis wordt gesloopt, er wordt een nieuw dorpshuis gerealiseerd. Een horecavoorziening kan los daarvan of als onderdeel van het dorpshuis een plek krijgen zodra er een initiatiefnemer is.

Het centrale plein heeft nu een tijdelijke inrichting, omdat een van de supermarkten zal verplaatsen. Na realisatie van de supermarkt wordt het plein in overleg met het dorp heringericht.

Een bereikbaar dorp met zo min mogelijk verkeersoverlast
In het collegeprogramma is opgenomen dat er een onderzoek komt naar een betere ontsluiting van Ochten-Oost / Noord. Als het vrachtverkeer om het centrum kan rijden en niet over de dijk hoeft, wordt het dorpshart veiliger en daarmee leefbaarder. Op de dijk is dan een inrichting en functie als dorpsboulevard mogelijk. De gemeente gaat graag samen met Ochten aan de slag hiermee.

 • versterking van de voorzieningen (horeca, dorpshuis, winkels)
 • betere pleininrichting
 • bereikbaarheid en voorkomen sluipverkeer


dodewaard
 • woningen voor alle doelgroepen
 • dorpshuis
 • beter plein bij COOP/Action

Een groeiend dorp
Nieuwe woningen zijn meer dan gewenst in Dodewaard. Er is een tijd niet gebouwd in het dorp waardoor er noodgedwongen uitstroom was van (jonge) inwoners. Het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Fructus maakt de bouw van 80 woningen mogelijk. Daarmee krijgt Dodewaard een belangrijke impuls. Dit is de eerste fase van de uiteindelijke uitbreiding van Fructus richting de rondweg (Dodewaardestraat). Het is de bedoeling  dat er nog meerdere vervolgfases komen. Inmiddels zijn ambtelijk de eerste kaders en uitgangspunten opgesteld voor Fructus fase 2.

Een goed plein en een goede plek om samen te komen
In het dorpshart zijn de winkelvoorzieningen en ligt een plein. Dit plein kan beter. Daarbij gaat het om de afwikkelen van het verkeer en om de verblijfskwaliteit. Ook versterking van de detailhandel is welkom, bijvoorbeeld in de vorm van een versplein of ambachtelijke winkels. Het plein staat op de planning om in overleg met het dorp aangepakt te worden. Als zich initiatieven voordoen denkt de gemeente graag mee over uitbreiding van het dorpshart met aanvullende winkels of voorzieningen.

Dodewaard mist een goede plek om samen te komen. Het bestaande dorpshuis en ook de sporthal voldoen niet meer. De gemeente gaat uit van minimaal een onderkomen voor bewoners en verenigingsleven per kern. Bij plannen voor een opwaardering of herbouw wil de gemeente ondersteunen. Het initiatief en de kracht om een dergelijke voorziening te beheren ligt bij het dorp.

Een bereikbaar dorp met zo min mogelijk verkeersoverlast
In het collegeprogramma is de aanleg van een rondweg opgenomen. We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor. Samen met het dorp gaan we kijken hoe dat het beste kan.

Woningen en horeca
Woningbouw vindt plaats in de verschillende fasen van het plan Herenland. We gaan uit van realisatie en voltooiing van de geplande uitbreidingslocaties bij de verschillende kernen.

De gemeente staat open en faciliteert initiatieven die het centrum kunnen versterken zoals de vestiging van een horecabedrijf. Dat kan eventueel ook in de vorm van horeca als onderdeel van een bestaande voorziening of onderneming, mits de locatie aansluit bij het centrum en geen hinder oplevert voor de omgeving.

 • bereikbaarheid en OV
 • behoefte aan woningen
 • versterking van het centrum met horeca
opheusden
ijzendoorn

Voorzieningen
Het is lastig om in een dorp met de omvang van IJzendoorn voorzieningen tot stand te brengen. Als er initiatieven zijn staan wij daarvoor open. Wellicht biedt het stapelen van functies kansen (bijvoorbeeld een klein verkooppunt van dagelijkse levensmiddelen bij benzinestation, een pension waarbij tevens verse broodjes worden verkocht of koffie en thee kan worden gedronken).

Ook kan de gemeente hulp bieden bij dorpsinitiatieven voor alternatieve vormen van vervoer. Daarmee wordt het voor bewoners makkelijker om voorzieningen te bereiken in aangrenzende kernen.

Verkeersveiligheid
Voor wat betreft verkeer is er een verkeer en vervoerplan voor Neder-Betuwe waarin verkeersknelpunten zijn opgenomen en verbeteringen worden uitgevoerd. Aanpak van Dorpstraat, Keizerstraat en Molenstraat wordt daarin voorzien. Voor een enkele straat is er onder de bewoners nog geen overeenstemming over de manier waarop de straat zou moeten worden verbeterd. Als er overeenstemming is bereikt dan gaan wij ook daarover graag in gesprek.

 • verbeteren voorzieningenniveau
 • verkeerssituatie (onveiligheid, snelheid, sluipverkeer)
kesteren
 • een steviger centrum
 • aanpak verkeersveiligheid + sluiproute (vracht)verkeer

Een bereikbaar dorp met zo min mogelijk verkeersoverlast
Veel inwoners ervaren overlast van het sluipverkeer door Kesteren. Dit heeft te maken met filevorming op de N233. Door de toekomstige verbreding van de Rijnbrug zal deze problematiek naar alle waarschijnlijkheid zijn opgelost.

En stevig hart voor het dorp
Kesteren is blij met de voorzieningen die er zijn, maar het kan nog beter. Een versterking met een gezondheidscentrum zou bijvoorbeeld welkom zijn. En her en der kan het beter worden ingericht. De gemeente staat open voor initiatieven in het centrum die het voorzieningenniveau versterken en wil daarvoor ruimte geven.

Voorzieningen
Het is lastig om in een dorp met de omvang van Echteld voorzieningen tot stand te brengen. Als er initiatieven zijn staan wij daarvoor open. Wellicht biedt het stapelen van functies kansen (bijvoorbeeld een klein verkooppunt van dagelijkse levensmiddelen bij benzinestation, een pension waarbij tevens verse broodjes worden verkocht of koffie en thee kan worden gedronken).

Openbaar vervoer en bereikbaarheid
Vanuit Echteld kan gebruik worden gemaakt van de buslijn die stopt bij de benzinepomp. Op de schaal van Echteld is het niet haalbaar om een buslijn met hoge frequentie of een bushalte in het dorp te krijgen. Voor wie deze busverbinding niet toereikend is kunnen we hulp bieden bij dorpsinitiatieven voor alternatieve vormen van vervoer. Daarmee wordt het voor bewoners ook makkelijker om voorzieningen te bereiken in aangrenzende kernen.

Onveiligheid en verlichting
Verlichting in het buitengebied wordt vanwege de dierenwereld en vanwege duurzaamheid niet nagestreefd. In ons verlichtingsplan is aangeven welke kritieke punten (kruispunten/afslagen) verlicht worden. Er kunnen meldingen worden gedaan van onveilige plekken bij de Avri (www.avri.nl).

Woningbouw
We gaan uit van realisatie en voltooiing van de geplande uitbreidingslocaties bij de verschillende kernen. Het plan voor woningbouw bij Echteld gaat door de Raad van State niet door. Er wordt nu gekeken naar een alternatief plan voor woningbouw.

 • verbeteren voorzieningenniveau en behoud school
 • bereikbaarheid per OV
 • verkeersveiligheid en verlichting in het buitengebied
 • voldoende woningbouw, met name levensloopbestendige woningen
echteld
totaal
ijzerdoorn
woning-
voorraad
gemeente/
samenleving
dodewaard
echteld
kesteren
opheusden
ochten

Getallen staan in %

openbare
ruimte/groen
voorzieningen
afval
verblijfs-
kwaliteit
overlast
samenleving
bereikbaarheid

ansichtkaartenactie 

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Onze bewoners konden aangeven “wat beter kan”. Er zijn opmerkingen gemaakt over de negen onderwerpen die je links in de tabel ziet staan. Per kern is in de tabel aangegeven welk percentage van de ingevulde ansichtkaarten betrekking had op het onderwerp. Zo zijn in de hele gemeente de meeste opmerkingen gemaakt over het onderwerp openbare ruimte en groen, direct gevolgd door het onderwerp bereikbaarheid.

Alle huishoudens in Neder-Betuwe kregen een ansichtkaart om in te vullen. In de tabel staat hoeveel ingevulde ansichtkaarten we per kern van onze bewoners terugkregen.

BEKIJK DE WENSEN
PER DORP

Achtergronden bij deze Omgevingsvisie

wensen per dorp

Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen hebben aandachtspunten meegegeven voor hun eigen dorp. Hier leest u tot welke wensen dit heeft geleid. Deze wensen maken geen deel uit van de visie, maar kunnen bijvoorbeeld helpen bij nieuwe ideeën en initiatieven.

Alle huishoudens in Neder-Betuwe kregen een persoonlijke ansichtkaart van onze burgemeester. Op deze ansichtkaart kon je invullen waar je trots op bent in onze gemeente. Ook kon je aangeven wat beter kan. Er zijn bijna 900 ansichtkaarten teruggestuurd. Dit betekent dat ruim 10% van de huishoudens een reactie heeft gegeven.

Alle aandachtspunten zijn daarna besproken met de inwoners op interactieve bijeenkomsten in elk dorp. Voor de ondernemers, organisaties en andere partijen zijn daarnaast bijeenkomsten georganiseerd waarop ze meedachten over de dorpen. Dit heeft geleid tot meerdere wensen per dorp. 

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE
ochten

Een stevig hart voor het dorp
De gemeente staat open voor initiatieven in het centrum die het voorzieningenniveau versterken en wil daarvoor ruimte geven. Het dorpshuis wordt gesloopt, er wordt een nieuw dorpshuis gerealiseerd. Een horecavoorziening kan los daarvan of als onderdeel van het dorpshuis een plek krijgen zodra er een initiatiefnemer is.

Het centrale plein heeft nu een tijdelijke inrichting, omdat een van de supermarkten zal verplaatsen. Na realisatie van de supermarkt wordt het plein in overleg met het dorp heringericht.

Een bereikbaar dorp met zo min mogelijk verkeersoverlast
In het collegeprogramma is opgenomen dat er een onderzoek komt naar een betere ontsluiting van Ochten-Oost / Noord. Als het vrachtverkeer om het centrum kan rijden en niet over de dijk hoeft, wordt het dorpshart veiliger en daarmee leefbaarder. Op de dijk is dan een inrichting en functie als dorpsboulevard mogelijk. De gemeente gaat graag samen met Ochten aan de slag hiermee.

 • versterking van de voorzieningen (horeca, dorpshuis, winkels)
 • betere pleininrichting
 • bereikbaarheid en voorkomen sluipverkeer


Een groeiend dorp
Nieuwe woningen zijn meer dan gewenst in Dodewaard. Er is een tijd niet gebouwd in het dorp waardoor er noodgedwongen uitstroom was van (jonge) inwoners. Het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Fructus maakt de bouw van 80 woningen mogelijk. Daarmee krijgt Dodewaard een belangrijke impuls. Dit is de eerste fase van de uiteindelijke uitbreiding van Fructus richting de rondweg (Dodewaardestraat). Het is de bedoeling  dat er nog meerdere vervolgfases komen. Inmiddels zijn ambtelijk de eerste kaders en uitgangspunten opgesteld voor Fructus fase 2.

Een goed plein en een goede plek om samen te komen
In het dorpshart zijn de winkelvoorzieningen en ligt een plein. Dit plein kan beter. Daarbij gaat het om de afwikkelen van het verkeer en om de verblijfskwaliteit. Ook versterking van de detailhandel is welkom, bijvoorbeeld in de vorm van een versplein of ambachtelijke winkels. Het plein staat op de planning om in overleg met het dorp aangepakt te worden. Als zich initiatieven voordoen denkt de gemeente graag mee over uitbreiding van het dorpshart met aanvullende winkels of voorzieningen.

Dodewaard mist een goede plek om samen te komen. Het bestaande dorpshuis en ook de sporthal voldoen niet meer. De gemeente gaat uit van minimaal een onderkomen voor bewoners en verenigingsleven per kern. Bij plannen voor een opwaardering of herbouw wil de gemeente ondersteunen. Het initiatief en de kracht om een dergelijke voorziening te beheren ligt bij het dorp.

 • woningen voor alle doelgroepen
 • dorpshuis
 • beter plein bij COOP/Action
dodewaard

Een bereikbaar dorp met zo min mogelijk verkeersoverlast
In het collegeprogramma is de aanleg van een rondweg opgenomen. We onderzoeken de mogelijkheden daarvoor. Samen met het dorp gaan we kijken hoe dat het beste kan.

Woningen en horeca
Woningbouw vindt plaats in de verschillende fasen van het plan Herenland. We gaan uit van realisatie en voltooiing van de geplande uitbreidingslocaties bij de verschillende kernen.

De gemeente staat open en faciliteert initiatieven die het centrum kunnen versterken zoals de vestiging van een horecabedrijf. Dat kan eventueel ook in de vorm van horeca als onderdeel van een bestaande voorziening of onderneming, mits de locatie aansluit bij het centrum en geen hinder oplevert voor de omgeving.

 • bereikbaarheid en OV
 • behoefte aan woningen
 • versterking van het centrum met horeca
opheusden

Voorzieningen
Het is lastig om in een dorp met de omvang van IJzendoorn voorzieningen tot stand te brengen. Als er initiatieven zijn staan wij daarvoor open. Wellicht biedt het stapelen van functies kansen (bijvoorbeeld een klein verkooppunt van dagelijkse levensmiddelen bij benzinestation, een pension waarbij tevens verse broodjes worden verkocht of koffie en thee kan worden gedronken).

Ook kan de gemeente hulp bieden bij dorpsinitiatieven voor alternatieve vormen van vervoer. Daarmee wordt het voor bewoners makkelijker om voorzieningen te bereiken in aangrenzende kernen.

Verkeersveiligheid
Voor wat betreft verkeer is er een verkeer en vervoerplan voor Neder-Betuwe waarin verkeersknelpunten zijn opgenomen en verbeteringen worden uitgevoerd. Aanpak van Dorpstraat, Keizerstraat en Molenstraat wordt daarin voorzien. Voor een enkele straat is er onder de bewoners nog geen overeenstemming over de manier waarop de straat zou moeten worden verbeterd. Als er overeenstemming is bereikt dan gaan wij ook daarover graag in gesprek.

 • verbeteren voorzieningenniveau
 • verkeerssituatie (onveiligheid, snelheid, sluipverkeer)
ijzendoorn

Een bereikbaar dorp met zo min mogelijk verkeersoverlast
Veel inwoners ervaren overlast van het sluipverkeer door Kesteren. Dit heeft te maken met filevorming op de N233. Door de toekomstige verbreding van de Rijnbrug zal deze problematiek naar alle waarschijnlijkheid zijn opgelost.

En stevig hart voor het dorp
Kesteren is blij met de voorzieningen die er zijn, maar het kan nog beter. Een versterking met een gezondheidscentrum zou bijvoorbeeld welkom zijn. En her en der kan het beter worden ingericht. De gemeente staat open voor initiatieven in het centrum die het voorzieningenniveau versterken en wil daarvoor ruimte geven.

 • een steviger centrum
 • aanpak verkeersveiligheid + sluiproute (vracht)verkeer
kesteren

Voorzieningen
Het is lastig om in een dorp met de omvang van Echteld voorzieningen tot stand te brengen. Als er initiatieven zijn staan wij daarvoor open. Wellicht biedt het stapelen van functies kansen (bijvoorbeeld een klein verkooppunt van dagelijkse levensmiddelen bij benzinestation, een pension waarbij tevens verse broodjes worden verkocht of koffie en thee kan worden gedronken).

Openbaar vervoer en bereikbaarheid
Vanuit Echteld kan gebruik worden gemaakt van de buslijn die stopt bij de benzinepomp. Op de schaal van Echteld is het niet haalbaar om een buslijn met hoge frequentie of een bushalte in het dorp te krijgen. Voor wie deze busverbinding niet toereikend is kunnen we hulp bieden bij dorpsinitiatieven voor alternatieve vormen van vervoer. Daarmee wordt het voor bewoners ook makkelijker om voorzieningen te bereiken in aangrenzende kernen.

Onveiligheid en verlichting
Verlichting in het buitengebied wordt vanwege de dierenwereld en vanwege duurzaamheid niet nagestreefd. In ons verlichtingsplan is aangeven welke kritieke punten (kruispunten/afslagen) verlicht worden. Er kunnen meldingen worden gedaan van onveilige plekken bij de Avri (www.avri.nl).

Woningbouw
We gaan uit van realisatie en voltooiing van de geplande uitbreidingslocaties bij de verschillende kernen. Het plan voor woningbouw bij Echteld gaat door de Raad van State niet door. Er wordt nu gekeken naar een alternatief plan voor woningbouw.

 • verbeteren voorzieningenniveau en behoud school
 • bereikbaarheid per OV
 • verkeersveiligheid en verlichting in het buitengebied
 • voldoende woningbouw, met name levensloopbestendige woningen
echteld