Juridische aspecten van deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Hoe gaan we om met ons milieu?

We zorgen voor het milieu en voorkomen vervuiling
Als het om milieu gaat heeft Nederland in de Europese Unie afspraken gemaakt die altijd en voor alle gemeenten gelden. Dit zijn afspraken over de manier waarop we zorgen voor ons milieu. Er zijn vier regels. Deze regels worden de vier milieubeginselen genoemd. De Omgevingsvisie gaat uit van de vier beginselen:

  1. Het voorzorgsbeginsel. Dit betekent dat we activiteiten voorkomen waarvan we verwachten dat ze negatief zijn voor het milieu.
  2. Het beginsel van preventief handelen. We proberen milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat we vooraf maatregelen nemen om een negatief gevolg van een activiteit te voorkomen. Denk aan de inzet van de beste technieken zodat er geen luchtvervuiling ontstaat.
  3. Het beginsel van bestrijding aan de bron. Dit betekent dat we bij een negatief gevolg als eerste kijken of er iets bij of in de directe omgeving van de activiteit zelf kan worden veranderd zodat dit negatieve gevolg wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door vuile lucht af te vangen of door geluiddempende maatregelen toe te passen.
  4. Het beginsel de vervuiler betaalt. Dit betekent dat degene die de activiteit uitvoert ook moet betalen voor het voorkomen van negatieve gevolgen. Dat zijn bijvoorbeeld maatregelen bij de ontvanger, of het opruimen van vervuiling.


Milieuonderzoek
Er is voor deze Omgevingsvisie geen milieueffectrapportage gemaakt. Deze visie zet het bestaande beleid voort. Er worden geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure nodig maken. Er zijn ook geen aanwijsbare ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten opgenomen.

De Omgevingsvisie gaat uit van ‘uitnodigingsplanologie’. In plaats van aan te geven wat op welke plaats mogelijk is, geeft de Omgevingsvisie een kader voor nieuwe ontwikkelingen. De kernopgaven uit deze Omgevingsvisie zijn nog abstract. Daardoor zijn de milieueffecten daarvan niet goed in te schatten.

Juridische aspecten van deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Welke onderwerpen worden
uitgewerkt in programma’s?

De Omgevingswet geeft de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen een programma te maken. Dit programma vormt dan een verlengstuk van de Omgevingsvisie. In een programma kunnen bepaalde speerpunten of acties verder worden uitgewerkt. Er staat in welk doel de gemeente wil bereiken, welke stappen de gemeente gaat zetten om dat doel te bereiken en binnen welke tijd we de doelen willen halen. Programma’s worden door het College van Burgemeester en Wethouders opgesteld.

De hoofdlijnen van het bestaand beleid hebben we opgenomen in de Omgevingsvisie onder de speerpunten. Deze bevatten doelen en acties die leidend zijn bij de ontwikkeling van de Neder-Betuwe. Deze doelen kunnen uitgewerkt worden in een programma. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke uitwerking van de Regionale Energie Strategie.

Na vaststellen van de visie wordt de visie elke vier jaar geactualiseerd. Nieuw beleid wordt op dat moment verwerkt in de Omgevingsvisie. We kijken steeds of we daarmee kunnen volstaan of dat we dit uitwerken in een programma.

Juridische aspecten van deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Wanneer heeft de gemeente voorrang
bij de aankoop van gronden?

De gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op gronden van anderen. Dat betekent dat de gemeente deze grond als eerste mag aankopen. Hiermee kan de gemeente ervoor zorgen dat bepaalde gronden een functie krijgen die de gemeente voor ogen heeft. Het gaat hierbij om niet-agrarische functies op agrarische grond, bijvoorbeeld woningbouw of een zonnepark.

Als de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen, moet de beoogde nieuwe functie blijken uit de Omgevingsvisie of een Programma of uit het Omgevingsplan.


Juridische aspecten van deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Hoe gaat de gemeente om met kosten?

Wij vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan zaken die voor het algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg of de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Op grond van de Omgevingswet kan de gemeente in een omgevingsvisie kostensoorten en/of categorieën ruimtelijke ontwikkelingen (fondsen) aanwijzen waaraan een financiële bijdrage gevraagd wordt. In een Programma en het Omgevingsplan wordt uitgewerkt hoe en wanneer het kostenverhaal en/of de financiële bijdrage wordt gevraagd.

Wij hebben het voornemen om kostensoorten en categorieën ruimtelijke ontwikkelingen aan te wijzen. De Omgevingsvisie wordt op dit onderdeel nog aangevuld, nadat de Omgevingswet op dit onderdeel is uitgewerkt in AMvB’s.

Welke onderwerpen worden uitgewerkt in programma’s?

Wanneer heeft de gemeente voorrang bij de aankoop van gronden?

Hoe gaat de gemeente om met kosten?

Juridische aspecten van deze Omgevingsvisie

Hoe gaan we om met ons milieu?

We zorgen voor het milieu en voorkomen vervuiling
Als het om milieu gaat heeft Nederland in de Europese Unie afspraken gemaakt die altijd en voor alle gemeenten gelden. Dit zijn afspraken over de manier waarop we zorgen voor ons milieu. Er zijn vier regels. Deze regels worden de vier milieubeginselen genoemd. De Omgevingsvisie gaat uit van de vier beginselen:

  1. Het voorzorgsbeginsel. Dit betekent dat we activiteiten voorkomen waarvan we verwachten dat ze negatief zijn voor het milieu.
  2. Het beginsel van preventief handelen. We proberen milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat we vooraf maatregelen nemen om een negatief gevolg van een activiteit te voorkomen. Denk aan de inzet van de beste technieken zodat er geen luchtvervuiling ontstaat.
  3. Het beginsel van bestrijding aan de bron. Dit betekent dat we bij een negatief gevolg als eerste kijken of er iets bij of in de directe omgeving van de activiteit zelf kan worden veranderd zodat dit negatieve gevolg wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door vuile lucht af te vangen of door geluiddempende maatregelen toe te passen.
  4. Het beginsel de vervuiler betaalt. Dit betekent dat degene die de activiteit uitvoert ook moet betalen voor het voorkomen van negatieve gevolgen. Dat zijn bijvoorbeeld maatregelen bij de ontvanger, of het opruimen van vervuiling.


Milieuonderzoek
Er is voor deze Omgevingsvisie geen milieueffectrapportage gemaakt. Deze visie zet het bestaande beleid voort. Er worden geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure nodig maken. Er zijn ook geen aanwijsbare ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten opgenomen.

De Omgevingsvisie gaat uit van ‘uitnodigingsplanologie’. In plaats van aan te geven wat op welke plaats mogelijk is, geeft de Omgevingsvisie een kader voor nieuwe ontwikkelingen. De kernopgaven uit deze Omgevingsvisie zijn nog abstract. Daardoor zijn de milieueffecten daarvan niet goed in te schatten.

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Hoe gaat de gemeente om met kosten?

Wanneer heeft de gemeente voorrang bij de aankoop van gronden?

Hoe gaan we om met ons milieu?

Juridische aspecten van deze Omgevingsvisie

Welke onderwerpen worden
uitgewerkt in programma’s?

De Omgevingswet geeft de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen een programma te maken. Dit programma vormt dan een verlengstuk van de Omgevingsvisie. In een programma kunnen bepaalde speerpunten of acties verder worden uitgewerkt. Er staat in welk doel de gemeente wil bereiken, welke stappen de gemeente gaat zetten om dat doel te bereiken en binnen welke tijd we de doelen willen halen. Programma’s worden door het College van Burgemeester en Wethouders opgesteld.

De hoofdlijnen van het bestaand beleid hebben we opgenomen in de Omgevingsvisie onder de speerpunten. Deze bevatten doelen en acties die leidend zijn bij de ontwikkeling van de Neder-Betuwe. Deze doelen kunnen uitgewerkt worden in een programma. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke uitwerking van de Regionale Energie Strategie.

Na vaststellen van de visie wordt de visie elke vier jaar geactualiseerd. Nieuw beleid wordt op dat moment verwerkt in de Omgevingsvisie. We kijken steeds of we daarmee kunnen volstaan of dat we dit uitwerken in een programma.

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Hoe gaat de gemeente om met kosten?

Hoe gaan we om met ons milieu?

Welke onderwerpen worden uitgewerkt in programma’s?

Juridische aspecten van deze Omgevingsvisie

Wanneer heeft de gemeente voorrang
bij de aankoop van gronden?

De gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op gronden van anderen. Dat betekent dat de gemeente deze grond als eerste mag aankopen. Hiermee kan de gemeente ervoor zorgen dat bepaalde gronden een functie krijgen die de gemeente voor ogen heeft. Het gaat hierbij om niet-agrarische functies op agrarische grond, bijvoorbeeld woningbouw of een zonnepark.

Als de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen, moet de beoogde nieuwe functie blijken uit de Omgevingsvisie of een Programma of uit het Omgevingsplan.


OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Hoe gaan we om met ons milieu?

Wanneer heeft de gemeente voorrang bij de aankoop van gronden?

Welke onderwerpen worden uitgewerkt in programma’s?

Juridische aspecten van deze Omgevingsvisie

Hoe gaat de gemeente om met kosten?

Wij vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan zaken die voor het algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg of de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Op grond van de Omgevingswet kan de gemeente in een omgevingsvisie kostensoorten en/of categorieën ruimtelijke ontwikkelingen (fondsen) aanwijzen waaraan een financiële bijdrage gevraagd wordt. In een Programma en het Omgevingsplan wordt uitgewerkt hoe en wanneer het kostenverhaal en/of de financiële bijdrage wordt gevraagd.

Wij hebben het voornemen om kostensoorten en categorieën ruimtelijke ontwikkelingen aan te wijzen. De Omgevingsvisie wordt op dit onderdeel nog aangevuld, nadat de Omgevingswet op dit onderdeel is uitgewerkt in AMvB’s.

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE